Szkoła Podstawowa w Rymaniu

 

 
 
 .: menu

Strona główna

Historia
Nauczyciele
Wydarzenia
Dokumenty
Ogłoszenia
Uczeń
Rodzice
Pedagog
Kalendarz
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Rekrutacja
Galeria
Nasze osiągnięcia
Publikacje nauczycieli
Linki
Przyjaciele szkoły
Programy
Zamówienia publiczne
Projekty Unijne
Projekt edukacyjny

Media

 

 .: Patron

Tadeusz Kościuszko

 

 .: Kontakt

Adres:
ZSP Rymań, ul.Szkolna 2, 78-125 Rymań
tel./fax:
094 35 83 220,
e-mail:
rymangm@interia.pl

 
 .: Rymań

Historia | Turystyka | Ochrona środowiska | Zabytki

 

Rymań położony jest przy drodze krajowej nr 6 wiodącej od przejścia granicznego w Kołbaskowie przez Koszalin, Słupsk do Gdańska. Gmina Rymań leży na powierzchni 146 km2 w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim. Jest gminą typowo rolniczą, z rozwijającą się bazą agroturystyczną i przemysłem rolno-spożywczym.


Zobacz Rymań z góry !!!


Rys historyczny

Najstarsze ślady pobytu grup plemiennych na ziemi rymańskiej pochodzą z neolitu (m.in. dokumentują ten fakt znaleziska z okolic Drozdowa, Rzesznikowa czy Skrzydłowa). Nad brzegami wód odnaleziono ślady obozowisk wędrownych grup myśliwskich - zbieraczy. Pod koniec neolitu pojawiły się na tych terenach grupy plemion zajmujących się upraw roli i hodowlą bydła. Różne grupy neolityczne przekształciły się z czasem w plemiona kultury przedłużyckiej, która zapoczątkowała kulturę łużycką (ok.1300 p.n.e.) - początki jej datują się na koniec epoki brązu i początek epoki żelaza. Plemiona tej kultury zasiedliły przede wszystkim obszar moreny czołowej.

Osadnictwo kultury łużyckiej jest stosunkowo dobrze udokumentowane na ziemi rymańskiej. Dokumentują je ślady odkryte w kilkudziesięciu punktach osadniczych w okolicach Drozdowa i Drozdówka.

Także z tego okresu pochodzą m.in. cmentarzysko z okolic Jarkowa, osady kultury łużyckiej w pradolinie rzeki Dębosznicy, nad Wkrą, w Starninie oraz nad rzeką Mołstową.
W VI - V w. p.n.e. docierają ze wschodu, od Pomorza Gdańskiego nad Parsętę i dalej plemiona kultury pomorskiej.
Z początków naszej ery pochodzą znaleziska importów rzymskich, świadczące o istnieniu żywej wymiany handlowej z imperium. Osady z okresu wpływów rzymskich zlokalizowane są np. w okolicach Dębicy i Leszczyna.
W III - IV w. n.e. wzrasta napór plemion germańskich, zaś w V i VI w. n.e. następuje na tych terenach szereg przesunięć osadniczych.
Dopiero od IX w. datuje się wyraźniejszy obraz osadnictwa na Pomorzu Zachodnim. Osady wczesnośredniowieczne, lokowane były na nieznacznych wzniesieniach terenowych, w bezpośrednim sąsiedztwie wody. Na szczególną uwagę zasługuje rozległa osada nad rzeką Mołstową ( w okolicach Rzesznikowa).
Średniowieczną metryką dokumentują się wsie: Rymań, Dębica, Gorawino, Jarkowo, Rzesznikowo, Starnin.
Średniowiecze było okresem powstawania nowych form i struktur osadniczych. Na dawną sieć osadniczą zostały narzucone, wraz z kolonizacją i lokacją wsi na prawie niemieckim, nowe formy osadnicze.
W rozwoju osadnictwa dużą rolę odegrało duchowieństwo, później także feudałowie i miasta.
Lokowanie wsi na prawie niemieckim powodowało znaczne zmiany w strukturze osadnictwa wiejskiego. Zakładano nowe wsie, a istniejące rozmierzano i regulowano.

fot: kościół w Rymaniu


Okres gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej, której początek przypada na XV/XVI w. to okres kształtowania się dużych majątków ziemskich. Folwarki powstawały najczęściej we wsiach małych o nieregularnych układach siedlisk i pól.
W pierwszej połowie XIX wieku obok wsi regularnych zaczęły powstawać także wsie nieregularne, małe.
Początek XIX w. stanowi zakończenie długiego okresu rozwoju wsi feudalnej i jednocześnie początek nowego okresu wielkich zmian osadniczych, które zostały wywołane przeobrażeniami w życiu społeczno - ekonomicznym wsi, takim jak : uwłaszczenie chłopów, parcelacja i komasacja, wprowadzenie nowych technik uprawy, nowych narzędzi i roślin uprawnych. Procesy te wpłynęły na zmianę układów przestrzennych wsi.
W ciągu ostatnich 150 lat miały miejsce największe zmiany w strukturze osadniczej spowodowane przez industrializację, zmianę funkcji wsi, zmiany własności, przemiany społeczno - gospodarcze wsi.
Najbardziej istotne zmiany nastąpiły po II wojnie światowej - parcelacja wielkich majątków ziemskich, dzielenie dużych gospodarstw, tworzenie różnych form gospodarki uspołecznionej (spółdzielnie produkcyjne, PGR-y). Nie uległa jednak zasadniczym zmianom podstawowa struktura sieci osadniczej.


Turystyka

Na terenie gminy Rymań znajduje się wiele obszarów o cennych walorach turystycznych. Niewątpliwie najbardziej atrakcyjnym jest zespół przyrodniczo - krajobrazowy jeziora Popiel. Jezioro jest otoczone lasami, wśród, których na szczególną uwagę zasługuje starodrzew bukowy.

fot: jezioro Popiel

Niedaleko jeziora znajduje się dąb "Bogusław", który liczy sobie około 600 lat. W okresie letnim nad jeziorem czynne jest pole namiotowe, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu. Wokół jeziora znajdują się liczne stanowiska wędkarskie - jezioro jest zasobne w szczupaki, węgorze, liny i płocie. W pobliżu znajduje się też atrakcyjnie położony odcinek ścieżki rowerowej.

fot: dąb "Bogusław"

Teren gminy w znacznej jego części porastają lasy , będące bogatym źródłem runa leśnego oraz cennym terenem łowieckim. W lasach, chętnie odwiedzanych przez miłośników przyrody, występuje wiele starodrzewów i pomników przyrody. Oprócz lasów, posiadających wielkie walory krajobrazowe, na terenie gminy występują też inne niezwykle atrakcyjne obszary jak np. dolina rzeki Mołstowej, zespół przyrodniczo - krajobrazowy w rejonie Ledowa, z najwyższym w okolicy wzniesieniem - Kobylą Górą (85 m. npm.), liczne bagienka i oczka polodowcowe oraz cenne w roślinność i faunę ekosystemy łąkowo- szuwarowo - bagienne.

fot: las w okolicy jeziora Popiel


Ochrona środowiska


Gmina Rymań posiada duże walory przyrodnicze. Wynika to z dużej lesistości , dużej ilości torfowisk mszarnych i mokradeł oraz dużego zróżnicowania krajobrazowego. Flora gminy obejmuje co najmniej 592 gatunki roślin naczyniowych, w tym 28 gatunków podlegających ochronie prawnej (14 objętych ochroną ścisłą)
41 gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
W gminie Rymań zarejestrowano co najmniej 157 gatunków kręgowców z czego do kragłoustych należą 2 gatunki, do ryb - 17, do płazów 11, do gadów 1, do ptaków 104 i do ssaków 22.
Na terenie gminy Rymań znajduje się 20 pomników przyrody, w tym 4 grupy drzew.

Obiekty pomnikowe w gminie Rymań to:


drzewa pojedyncze:

 • dąb szypułkowy "Bogusław" liczący około 600 lat
 • 5 buków zwyczajnych w Ledowie i Rymaniu
 • 9 dębów szypułkowych w Drozdowie, Małoborze, Rymaniu i Leszczynie,
 • 1 lipa drobnolistna w Ledowie
 • 1 dąb czerwony w Drozdowie.


grupy drzew:

 • 6 dębów szypułkowych w Małoborze,
 • graby, buki i dęby szypułkowe w Małoborze,
 • 4 dęby czerwone na cmentarzu w Rymaniu,
 • 15 dębów szypułkowych obok parku w Rymaniu.


Oprócz tego w otoczeniu jeziora Popiel znajduje się 65 ha lasów zakwalifikowanych jako lasy ochronne.
Ze względu na duże walory przyrodnicze, naturalny charakter ekosystemów, bogactwo florystyczne i rolę w krajobrazie istnieją także plany utworzenia rezerwatu przyrody "Starnińskie Brzeziny", obszarów chronionego krajobrazu "Kemy Rymańskie" i "Dolina Mołstowej", zespołów przyrodniczo - krajobrazowych "Ludwikowo", "Las Gorawiński", "Torfowiska koło Kinowa", "Jezioro Popiel", "Kamień Rymański", wielu użytków ekologicznych oraz nowych pomników przyrody (łącznie 20 obiektów w tym drzewa pojedyncze i w grupach, 1 głaz narzutowy i 1 źródlisko).Zabytki

Na terenie naszej gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych podlegających ochronie. Spośród nich znaczenie regionalne posiadają:

 • Rymań - założenie pałacowo - parkowe, grodzisko wyżynne z VII/IX w.
 • Rzesznikowo - zachowany układ zabudowy wiejskiej, młyn, założenie dworsko - parkowe.
 • Starnin - zachowany układ zabudowy wiejskiej, kościół.
 • Gorawino - zachowany układ zabudowy wiejskiej, założenie parkowe.

fot: pałac w Rymaniu

W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się następujące obiekty zabytkowe :

 • Rymań - pałac klasycystyczny wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza, park pałacowy z 2 połowy XIX wieku o powierzchni 5 ha.
 • Dębica - kościół filialny wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza.
 • Drozdowo - park pałacowy z XIX/XX wieku o powierzchni 4 ha.
 • Gorawino - kościół filialny wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza.
 • Jarkowo - dawny park pałacowy z 2 połowy XIX wieku o powierzchni 1,5 ha.
 • Leszczyn - park dworski z XIX/XX wieku o powierzchni 5 ha.
 • Rzesznikowo - kościół filialny wraz z otoczeniem, park pałacowy z połowy XIX wieku o powierzchni 4 ha.
 • Skrzydłowo - park dworski z początku XX wieku o powierzchni 3 ha.
 • Starnin - park pałacowy z XIX/XX wieku o powierzchni 1,1 ha, cmentarz ewangelicki o powierzchni 0,86 ha
 


(C) j.oleksiewicz 06 , design: WebMark